aerzen

Wizja 2022

Rozwój według systemu

AERZEN jest jednym z trzech wiodących specjalistów w zakresie tłoczenia i sprężania gazów oferując produkty efektywne energetycznie i chroniące zasoby naturalne oraz procesy produkcyjne.

Przedsiębiorstwo

Budynek administracyjny na terenie centrali firmy AERZEN

Także w przyszłości Aerzener Maschinenfabrik chce pozostać przedsiębiorstwem rodzinnym. Aby ten cel osiągnąć, konieczna jest stabilna sytuacja finansowa. Tylko w ten sposób niezależność i swoboda decydowania w firmie będą zagwarantowane na każdy czas. Do naszych najważniejszych zadań należy pozyskiwanie udziałów rynkowych i znaczące minimalizowanie niepotrzebnych kosztów. Kluczowymi zakresami naszej strategii rozwoju jest globalna ekspansja przy zachowaniu głównego zakładu w Aerzen, rozszerzanie zakresów produktowych, regionalne i zorientowane na potrzeby specyfikacje produktów i rozwijanie nowych segmentów rynku.

W działalności strategicznej i operacyjnej grupa AERZEN stosuje się do dyrektyw międzynarodowego rozporządzenia w sprawie spółek (Corporate Social Responsibility/CSR), które definiuje odpowiedzialne działanie w zakresach ekonomii, prawa i etyki.

Jakość

Technik AERZEN pracuje przy wysokiej jakości agregacie AERZEN

AERZEN spełnia najwyższe wymogi jakości. Dla klienta ta jakość wyrażana jest w niezawodności naszych produktów, usług i procesów. Jakość jest wymierna. Przejawia się w wartości produktów, usług i rozwiązaniach firmy AERZEN. Jakość nie odnosi się tylko do dostaw produktów lub rozwiązań, których klient oczekuje i które zostały mu zadeklarowane w umowie. Do naszych wymogów jakościowych należą także terminowość dostaw i niezawodność. Parametry te mogą być spełnione tylko wówczas, kiedy każdego dnia będziemy dawać z siebie to, co najlepsze. Rozwinięta świadomość jakości w grupie AERZEN jest w dalszym ciągu usilnie optymalizowana, przy współudziale wszystkich pracowników. Dzięki temu zapewniamy stabilną przyszłość naszych produktów i rozwiązań.

Klienci

Specjalista serwisu AERZEN i pracownik przedsiębiorstwa podają sobie ręce

Bezkompromisowe zorientowanie na potrzeby klienta we wszystkich zakresach przedsiębiorstwa jest jednym z naszych kluczowych wyznaczników sukcesu. Zorientowanie na klienta i rozwijanie produktów są przy tym dostosowywane do regionalnych wymogów rynkowych i zakresów zastosowania. Istotne jest dokładne rozpoznanie potrzeb naszych klientów. Musimy zatem wiedzieć, jak pracują, jak identyfikują i określają potrzeby oraz czego oczekują od nas jako specjalisty w branży. Dzięki rotacji i rozwojowi pracowników między różnymi działami i placówkami, intensywnym wizytom u klientów i ukierunkowanemu szkoleniu uzupełniającemu jesteśmy w stanie zrozumieć oczekiwania naszych klientów na całym świecie. Tworzymy w ten sposób świadomość klientów, która ma pozytywny wpływ na postrzeganie marki na rynku i rozwój produktów.

Zarządzanie

Zarządzanie zapewnia praktyczną realizację wizji 2022 na podstawie głównych wytycznych AERZEN. Nawet najlepsza strategia jest bezużyteczna, jeśli nie będzie wdrażana przez działania operacyjne. Potrzeba w tym celu zarządzania, które wdroży strategię osiągnięcia wizji 2022 r. w przedsiębiorstwie metodą małych kroków. Przestrzeganie naszych wytycznych, ciągły dialog z pracownikami i przełożonymi i kultura udzielania informacji zwrotnej są tutaj najbardziej pożądane.

Pracownicy

Pracownicy podczas pracy w AERZEN – komunikacja, praca zespołowa, zaufanie, zaangażowanie, przejmowanie inicjatywy i różnorodność poglądów – to elementarne zasady naszego przedsiębiorstwa

Komunikacja, praca zespołowa, zaufanie, zaangażowanie, przejmowanie inicjatywy i różnorodność poglądów – to elementarne podstawy naszego przedsiębiorstwa. Wspieramy wieloletnie powiązania, dalszy rozwój i doświadczenia zagraniczne naszych pracowników jak również grupową wymianę doświadczeń i pracowników. Oprócz tego kodeks zapewnia przestrzeganie minimalnych warunków pracy na całym świecie. W atmosferze pracy motywującej do osiągania wyników, z celami jednoznacznie określonymi przez przełożonych i z pozytywnymi wyzwaniami stwarzamy możliwości rozwoju dla każdego. Nasza kadra menedżerska to osoby budzące zaufanie. Tworzą się rodzinne i przyjazne warunki. Wzajemne zrozumienie i szacunek optymalizują współpracę międzynarodową. W ten sposób AERZEN jako pracodawca staje się marką determinującą przedsiębiorstwo, w którym chętnie się pracuje, rozwija.

Zysk

Statystyki zysków i wartości przedsiębiorstwa AERZEN

Jednoznacznie określone cele finansowe zwiększają zyski i wartość przedsiębiorstwa w dłuższej perspektywie. To ważne parametry, pozwalające skutecznie działać na rynku z jak najmniejszą zależnością od obcego kapitału, a tym samym zabezpieczać miejsca pracy. Wartość przedsiębiorstwa definiowana jest z jednej strony przez dobra materialne, jak majątek, a z drugiej – przez wartości niematerialne, jak kompetencje pracowników, wartość rynkowa. Zarówno do zwiększania zysku, jak i do podwyższania wartości przedsiębiorstwa mogą aktywnie przyczyniać się wszyscy nasi pracownicy. Każdego dnia wykonują oni swoje zadania na najwyższym poziomie.

Innowacje

Rysunek żarówki - Głęboko zakorzeniona na wszystkich szczeblach kultura innowacyjności także w przyszłości zapewnia konkurencyjność naszego przedsiębiorstwa.

Kultura innowacyjności głęboko zakorzeniona na wszystkich szczeblach zapewnia także w przyszłości konkurencyjność naszego przedsiębiorstwa. Stymuluje to zarządzanie innowacjami AERZEN.  Wewnętrzne procedury, wartości i postawy są ukierunkowywane na efektywne realizowanie innowacji. Innowacja dla rozwoju produktów oznacza konsekwentną obserwację rynku, wykrywanie potrzeb i trendów, a także wynikające z tego decyzje dotyczące wyboru produktów. Produkty z potencjałem innowacyjności są następnie rozwijane i wprowadzane na rynek.

Globalizacja

Rysunek mapy - Jako grupa przedsiębiorstw AERZEN prowadząca działalność globalną jest reprezentowana zarówno przez lokalne zakłady produkcyjne, jak i również zdecentralizowane ośrodki kompetencyjne i serwisowe.

AERZEN, jako globalna grupa przedsiębiorstw, jest reprezentowana zarówno przez lokalne zakłady produkcyjne, jak i zdecentralizowane ośrodki kompetencyjne i serwisowe. Nasza strategia globalizacji i rozwoju przyczynia się do zabezpieczenia miejsc pracy i wzmacniania pozycji rynkowej w ramach międzynarodowej konkurencji. Grupa AERZEN korzysta na globalizacji związanej z wizją 2022, stanowiącej odpowiednie zabezpieczenie dla wszystkich placówek.

Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój

AERZEN jest zwolennikiem produktów i technik produkcyjnych chroniących środowisko i zasoby

AERZEN jest zwolennikiem produktów i technik produkcyjnych chroniących środowisko i zasoby. Ochrona zasobów oznacza dla nas osiąganie jak największych korzyści w odniesieniu do produkcji i usługi z jak najmniejszym nakładem surowców i energii. Przykładami produktów AERZEN z wysoką świadomością przyjaznymi środowisku są Delta Hybrid i wydajne technologie napędowe. Metody produkcji Umweltplus (Środowisko Plus) określone są m.in. w Green Bulding AERZEN USA i w centrum produkcyjnym w naszej siedzibie głównej. Wytwarzanie produktów efektywnych energetycznie także w przyszłości będzie stanowić główny cel rozwoju produktów.

Etyka przedsiębiorstwa

AERZEN prowadzi działalność, ściśle przestrzegając wszystkich stosowanych ustaw i przepisów uwzględniając ich brzmienie i znaczenie.

Uczciwość i niezawodność to nasze najcenniejsze cechy. Firmy grupy AERZEN czują się zobowiązane do przestrzegania najwyższych standardów prawnych i etycznych, które przynależą do naszej branży. Prowadzimy działalność, ściśle przestrzegając wszystkich stosowanych ustaw i przepisów oraz uwzględniając ich brzmienie i znaczenie. Uczciwość każdego pracownika ma dla nas największe znaczenie. Nasi pracownicy wykonują swoją pracę tak, że ich zakres zadań i obowiązków w stosunku do firmy nigdy nie jest zagrożony i nie powstają żadne niejasności prawne dotyczące przynależności do grupy przedsiębiorstw AERZEN.