Plynomery s rotačnými piestami

Precízne technológie pre energetický priemysel

AERZEN je jedným z najstarších a najväčších výrobcov plynomerov s rotačnými piestami na svete. So súčasnou generáciou, špecialista na stroje s rotačnými piestami, dodáva veľmi presné plynomery pre priemysel zásobovania energiami. Analógový, alebo digitálny. Navrhnuté v súlade s harmonizovanými pravidlami EÚ pre použitie na európskom trhu. Vyrobené spoločnosťou AERZEN v súlade so systémom riadenia kvality DIN ISO 9001 a smernicou pre tlakové zariadenia DGRL 97/23/ES.

Presnosť pre každé médium.

Rotačné plynomery AERZEN môžu merať všetky neagresívne plyny v zmysle pracovného predpisu DVGW. G 260, vrátane zemného plynu, svietiplynu, koksárenského plynu, rafinérskeho plynu, propánu, butánu, kvapalného plynu a zmesí vzduchu, metánu, etylénu, vodíka a ďalších plynov. Plynomery sú konštruované pre horizontálny aj vertikálny smer prúdenia. Za týmto účelom sú vybavené buď špeciálnym dvojvalčekovým, alebo digitálnym počítadlom. Toto je rozhodujúca výhoda, pretože to znamená, že smer prúdenia možno ľubovoľne nastaviť bez toho, aby boli potrebné vykonať nejaké zmeny na počítadle a tiež bez toho, aby bola nutná autorizovaná kalibrácia. To nielen znižuje nároky na inštaláciu, ale tiež prináša zníženie dodatočných nákladov pri krátkodobých úpravách. Zmena do požadovaného smeru prúdenia na mieste je jednoduchá a nevyžaduje žiadne špeciálne nástroje.

Testované a certifikované.

Plynomery s rotačnými piestami AERZEN spĺňajú kľúčové požiadavky európskej normy pre plynomery EN 12480. Zároveň dizajn, testovanie a schvaľovanie produktov spoločnosti AERZEN spĺňa aj záväzné predpisy o meraní, vážení a kalibrácii. Všetky plynomery AERZEN spĺňajú požiadavky dizajnu uvedeného v DVGW pracovný list G 492 / II a DIN 30690 T 1, DIN 3230 T 5 a Smernici pre tlakové zariadenia. Sú podrobené tlakovým skúškam a skúškam tesnosti stanovenými príslušnými predpismi. Materiály valca spĺňajú požiadavky DIN EN 13445-2 s PED-QM certifikáciou a so skúšobným certifikátom EN 10204/3.1.B.

Plynomer s rotačnýmipiestami

Typ konštrukcie
Plynomery s rotačnýmipiestami
Objemový prietok
6×10^-1 do 6.500 m3/h
Médium
vzduch , neutrálne plyny
Kompresia
bezolejová