Úprava vody a čistenie odpadovej vody

Jedinečné: Rozmanitosť technológií AERZEN

Úprava vody a čistenie odpadovej vody na čistiarni odpadových vôd

Je mnoho možností a metód pre zamedzenie poškodenia životného prostredia. V prípade odpadovej vody napr. prevzdušňovanie kalovej nádrže, alebo tlakové prevzdušňovanie systémov biologického čistenia odpadovej vody. Zavádzanie kyslíka je veľmi dôležité, pre hlboké nádrže odpadovej vody, systémy čistenia odpadovej vody so štandardnými prevzdušňovacími nádržami, ale takisto aj pre prírodné čistiace jazierka.

Ak už odpadová voda vstúpila do prirodzeného cyklu, prevzdušňovanie jazierok a riek zabráni dodatočnej kontaminácii. Pri čistení pitnej vody zabezpečí vyplachovanie filtrov stlačeným vzduchom, aby sa poskytovala jej dokonalá kvalita a aby sa prírodné zásoby pitnej vody nevyužívali nadmerne.

Plyn, ktorý sa vyskytuje na skládkach odpadov, vo vyhnívacích vežiach, alebo plyn, ktorý sa produkuje pri čistení odpadovej vody už viac neuniká do životného prostredia, ani sa nespáli. Používa sa na udržateľné využívanie energie, aby sa pomohlo životnému prostrediu a aby sa znižovali deficity zdrojov. Vďaka zvýšeniu tlaku v bioplynových dúchadlách sa plyn dopravuje do kogeneračných jednotiek (CHP) alebo generátorov, kde sa konvertovaná energia môže použiť napríklad pre vykurovanie budov alebo skleníkov. Produkovaný plyn sa meria prostredníctvom plynomerov s  rotačnými piestami AERZEN.

Počas procesov sušenia kalu sa môžu používať dúchadlá s rotačnými piestom AERZEN pre následnú pneumatickú dopravu vysušeného kalu.

Výrobky AERZEN nevykonávajú len úlohy, ktoré sú uvedené v príkladoch vyššie. Práve tak, ako existuje veľa možností na ochranu životného prostredia, je aj mnoho iných oblastí použitia dúchadiel s rotačnými piestami, kompresorov s rotačnými piestami a turbodúchadiel AERZEN.

Performance3. Presné určenie záťažových cyklov.
Performance3. Presné určenie záťažových cyklov.

Performance3. Presné určenie záťažových cyklov. Pre úplne nový druh efektívnosti v prevzdušňovacích nádržiach.

Rôzne požiadavky a zvláštnosti v dizajne a konštrukcii prevzdušňovacích nádrží sú výzvami pre akúkoľvek čistiareň odpadových vôd. Výsledok: Nesmierne vysoká spotreba energie, ktorá môže tvoriť až do 80 % celkových nákladov. Riešenie: Inovatívne kombinácie dúchadiel, hybridov a turbodúchadiel od spoločnosti AERZEN. Maximálna energetická účinnosť pre základné zaťaženia a presne definované usporiadanie pre najväčšie zaťaženia. Výsledok: až doteraz neznáme efektívnosti počas celej prevádzky. Investícia sa môže vrátiť za dobu kratšiu ako 2 roky!


AERsmart

Lepší výkon v prevzdušňovacích nádržiach

Najvyššie účinnosti pre dúchadlovú technológiu a záťažové profily sú v zhode s najefektívnejšou prevádzkou čistiarne odpadovej vody - nový ovládací systém strojov AERZEN toto umožňuje.

Návrh spätného získavania tepla

SPӒTNÉ ZÍSKAVANIE TEPLA

Zníženie nákladov na výrobu stlačeného vzduchu

Čistiarne odpadových vôd sú zariadenia v mestách a obciach, ktoré spotrebovávajú najviac elektrickej energie. Preto kvôli rozsiahlej neistote týkajúcej sa budúcej globálnej energetickej situácie a výslednej trhovej ceny energie, existuje urgentná potreba zvýšiť energetickú účinnosť.

Správy o používaní

Čistiareň odpadových vôd Rheda Wiedenbrück

NEVÁHAJTE A ZNÍŽTE SVOJE REZERVY!

EFEKTÍVNY VZDUCH PRE ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD

Pri uvažovaní o modernizácii čistiarne odpadovej vody, sa pri tejto investícii spravidla zohľadňuje trvalé zníženie hraničných hodnôt amoniaku, dusičnanov a fosforečnanov. Pokiaľ ide o rozpočet, je aj s ohľadom na ochranu klimatických podmienok a financií výhodné zahrnúť do svojich plánov aj efektívne využívanie energie.

Turbodúchadlo AERZEN a dúchadlo s rotačnými piestami pre čistiareň odpadových vôd Kötz

AERZEN poskytuje energeticky efektívnu výrobu procesného vzduchu

Úspešný príbeh - čistiareň odpadovej vody Kötz

Na výrobu procesného vzduchu zvolili pre čistiareň odpadovej vody Kötz ideálne riešenie: zmiešaný systém turbodúchadiel AERZEN pre základné zaťaženie a dúchadlá s rotačnými piestami AERZEN, alebo kompresory s rotačnými piestami, pre najvyššie zaťaženie, pre poskytovanie bezporuchovej dodávky vzduchu do biologickej čistiarne odpadovej vody pri udržaní optimálnych nákladov.