man in blue with helmet

Úprava vody a čistenie odpadovej vody

Jedinečné: Rozmanitosť technológií AERZEN

Performance3. Presné určenie záťažových cyklov. Pre úplne nový druh účinnosti v prevzdušňovacích nádržiach.

Performance3. Presné určenie záťažových cyklov.
Performance3. Presné určenie záťažových cyklov.

Rôzne požiadavky a zvláštnosti v dizajne a konštrukcii prevzdušňovacích nádrží sú výzvami pre akúkoľvek čistiareň odpadových vôd. Výsledok: Nesmierne vysoká spotreba energie, ktorá môže tvoriť až do 80 % celkových nákladov. Riešenie: Inovatívne kombinácie dúchadla, hybridu a turbodúchadiel od spoločnosti AERZEN. Maximálna energetická účinnosťpre základné zaťaženia, presne určené úpravy pre najväčšie zaťaženia. Výsledok: až doteraz neznáme efektívnosti počas celej prevádzky. Investícia sa môže vrátiťza takú krátku dobu, ako sú 2 roky!

More technology highlights

AERsmart

Dokonca lepší výkon v prevzdušňovacích nádržiach

AERaudit

Make saving potential visible

AERwater

Your way to maximum efficiency of resources
Návrh spätného získavania tepla

SPӒTNÉ ZÍSKAVANIE TEPLA

Zníženie nákladov na výrobu stlačeného vzduchu
Úprava vody a čistenie odpadovej vody na čistiarni odpadových vôd

Je mnoho možností a metódpre zamedzenie poškodeniaživotného prostredia. V prípade odpadovej vody napr. prevzdušňovaniekalovej nádrže alebo tlakové prevzdušňovaniesystémov biologického čistenia odpadovej vody. Zavádzaniekyslíka jeveľmidôležité, pre hlboké nádrže odpadovej vody, systémy čistenia odpadovej vody so štandardnými prevzdušňovacími nádržami, ale takisto aj pre prírodné čistiace jazierka.

Ak už odpadová voda vstúpila do prirodzeného kolobehu, prevzdušňovanie jazierok a riek zabráni dodatočnej kontaminácii. Pri čistení pitnej vody zabezpečí vyplachovanie filtrov stlačeným vzduchom, aby sa poskytovala jej dokonalá kvalitaa aby sa prírodné zásoby pitnej vody nevyužívali nadmerne.

Plyn, ktorý sa vyskytuje na skládkach odpadov, vo vyhnívacích vežiach, alebo plyn, ktorý sa produkuje pri čistení odpadovej vody, už viac neuniká do životného prostredia ani sa nespáli. Používa sa udržateľné využívanie energie, aby sa pomohlo životnému prostrediu a aby sa znižovali deficity zdrojov. Vďakazvýšeniu tlaku v bioplynových dúchadláchsa plyn dopravuje do kogeneračných jednotiek (CHP) alebo generátorov, kde sa konvertovaná energia môže použiť napríklad pre vykurovanie budov alebo skleníkov. Produkovaný plyn sa meria prostredníctvom plynomerov s rotačnýmipiestami AERZEN.

Počas procesov sušenia kalu sa môžu používať dúchadlá s rotačnými piestom AERZEN pre následnú pneumatickú dopravu vysušeného kalu.

Výrobky AERZEN nevykonávajú len úlohy, ktoré sú uvedené v príkladoch vyššie. Práve tak, ako existuje veľa možností na ochranu životného prostredia, je aj mnoho oblastí použitia dúchadiel s rotačnýmipiestami, kompresorov s rotačnýmipiestami a turbodúchadiel AERZEN.

Which solution ist the right one for your requirement?

Efficiency increase, process optimisation, digitisation - for almost all requirements, we offer an individual solution or develop it for you!

Our application specialists know your industry-specific processes and develop bespoke product concepts that optimally fit your application.

We always proceed as resource-efficiently as possible by maximising plant efficiency, permanently reducing operating costs and sustainably protecting the environment.

We will be pleased to help you. LET'S TALK!


Správy o používaní

Čistiareň odpadových vôd Rheda Wiedenbrück

NEVÁHAJTE A ZNÍŽTE SVOJE REZERVY!

EFEKTÍVNY VZDUCH PRE ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD

Pri uvažovanío modernizácii čistiarneodpadovej vody, sa pri tejto investícii spravidla zohľadňuje trvalé zníženie hraničných hodnôt amoniaku, dusičnanova fosforečnanov. Pokiaľ ide o rozpočet, je aj s ohľadom na ochranu klimatických podmienok a financií výhodné zahrnúť do svojich plánov aj efektívne využívanie energie.

Turbodúchadlo AERZEN a dúchadlo s rotačnýmipiestamipre čistiareň odpadových vôd Kötz

AERZEN poskytuje energeticky efektívnu výrobu procesného vzduchu

Úspešný príbeh - čistiareň odpadovej vody Koetz

Na výrobu procesného vzduchu zvoliliprečistiareň odpadovej vody Koetz ideálne riešenie: zmiešanýsystém turbodúchadielAERZEN pre základné zaťaženie a dúchadlá s rotačnýmipiestamiAERZEN, alebo kompresory s rotačnýmipiestami, pre najvyššie zaťaženie, pre poskytovanie bezporuchovej dodávky vzduchu do biologickej čistiarneodpadovej vody pri udržaní optimálnych nákladov.

Čistenie odpadovej vody dúchadlovou technikou AERZEN

Ako môžete ušetriť peniaze na nákladoch za energiu pomocou čistenia odpadovej vody? Aké sú možnosti pre nový návrh zariadení, nahradenie starých modelov a komponentov alebo modernizáciu? Toto sú dôležité otázky pre každého prevádzkovateľa akejkoľvek čistiarne odpadových vôd. AERZEN vie zodpovedať všetky vaše otázky vďaka univerzálnym a rozmanitým riešeniam.

Prečo je výber správnej dúchadlovej techniky rozhodujúci pre čistenie odpadových vôd

Spoločnosť AERZEN je popredným svetovým dodávateľom riešení pre úpravu a čistenie odpadových vôd. Čistenie odpadových vôd v čistiarňach odpadových vôd je jednou z najväčších oblastí aplikovania dúchadlovej techniky AERZEN. Kompresory, dúchadlá a turbodúchadlá zaisťujú prevzdušnenie prevzdušňovacích nádrží vo všetkých typoch čistiarní odpadových vôd. Aplikačný rozsah je široký, a to od malých biologických čistiarní odpadových vôd až po väčšie čistiarne, ktoré sú zodpovedné za čistenie odpadových vôd niekoľkých obcí spoločne. Zariadenia AERZEN obohacujú odpadovú vodu kyslíkom, dodávaním stlačeného vzduchu. Vďaka tomu sa k baktériám privádza potrebný kyslík, ktorý im pomáha biologickou cestou rozkladať a eliminovať odpadové častice v prevzdušňovacej nádrži. Tento krok čistenia odpadových vôd predstavuje 60 – 80 % z celkových nákladov za energie celej čistiarne odpadových vôd. Pri tejto vysokej úrovni prevádzkových nákladov za energie možno predpokladať, že veľa peňazí je možné ušetriť použitím najúčinnejšej technológie, ktorá je k dispozícii.

V súvislosti s touto energeticky úspornou technológiou je ďalším dôležitým krokom pre dosiahnutie lepšej účinnosti monitorovanie a optimalizovanie vašich denných a ročných odchýlok. Príkladom môžu byť výdavky za energie na prevzdušňovanie aktívnej nádrže čistiarne odpadových vôd v obľúbenom rekreačnom stredisku, počas horúceho letného dňa s oveľa vyššou potrebou objemového prietoku vzduchu v porovnaní s chladným dňom v zimnom období. Ak je možné výkon dúchadiel upraviť a prispôsobiť ho tak týmto odchýlkam, môžete ušetriť výraznú časť nákladov vynaložených za energie.

Aby to bolo možné dosiahnuť, je potrebné brať do úvahy každú konkrétnu situáciu. Aká je veľká čistiareň odpadových vôd, sú odchýlky veľké a/alebo je pracovné zaťaženie rozdelené rovnomerne? Sú všetky dúchadlá nastavené na optimálny výkon a zodpovedajú miere regulácie a miere pracovného zaťaženia čistiarne odpadových vôd? Koľko priestoru má dúchadlo k dispozícii? Ako dlho budú ešte zariadenia existovať a kedy budú potrebovať generálnu opravu? V podstate každá čistiareň odpadových vôd musí mať vypracované nejaké presné plánovanie.

Aké technológie sú k dispozícii a aké sú jej výhody?

Objemové dúchadlá (dúchadlá s rotačnými piestami)

Dúchadlá s rotačnými piestami (napr. AERZEN Delta Blower) sú primárnym riešením v oblasti dúchadiel. S relatívne nízkymi počiatočnými nákladmi dokážu pokryť veľké regulačné oblasti a ponúknuť tak svoje možnosti pre flexibilné aplikácie. Dúchadlá s rotačnými piestami dokážu ľahko reagovať na kolísanie prevádzkového tlaku a teplôt.

Použitie objemových dúchadiel je v oblasti čistenia odpadových vôd najrozšírenejšie. Mimoriadnu flexibilitu v rámci regulačného rozsahu je možné ľahko dosiahnuť pomocou frekvenčného meniča. A tak vzniká konzistencia aj v prípade kolísania požadovaného výkonu. Pomerne nízke investičné náklady sa vrátia vo veľmi krátkom čase.

Turbodúchadlá alebo turbokompresory

Turbo technológia je často najúčinnejším riešením pre proces s obmedzeným, ale konzistentným regulačným rozsahom a otáčkami. Pri nepretržitej prevádzke, ktorá sa približuje referenčnému bodu, je energia ušetrená použitím turbodúchadla, v porovnaní s dúchadlami s rotačnými piestami, významná. Vyššie náklady spojené s nákupom sa vďaka vysokej účinnosti turbodúchadiel ľahko vykompenzujú. Použitie turbodúchadiel je menej vhodné v systémoch s častými a mimoriadnymi kolísaniami tlaku a objemového prietoku.

Ďalšou výhodou turbodúchadla je jeho menšia veľkosť. Vyžaduje si menší priestor na inštaláciu, čo umožňuje hospodárnejšie využitie pracovného priestoru (napr.: na dodatočnú montáž, alebo rekonštruovanie systému). Aj toto môže znížiť náklady. AERZEN dodáva turbodúchadlá a ostatné komponenty ako balené jednotky: motor, dúchadlo a riadenie sa dodávajú ako kompletné zariadenia s jednoduchou inštaláciou.

Hybridné dúchadlo (kompresor so stočenými rotačnými piestami)

Hybridné dúchadlo kombinuje najlepšie vlastnosti a výhody rotačných dúchadiel a skrutkových kompresorov s účinnosťou turbodúchadiel. Hlavný konštrukčný rozdiel spočíva v použití nízkotlakového skrutkovicového rotora, namiesto rotora s priamym alebo lapovaným rotačným piestom. Výsledkom toho je, že veľké kolísania objemového prietoku a tlaku je možné flexibilne a účinne riadiť. Hybridné dúchadlá ponúkajú podobný regulačný rozsah ako objemové dúchadlá a zaručujú relatívne konzistentné prispôsobenia sa zmenám objemového prietoku a prevádzkového tlaku. Hybridné dúchadlo má regulačný rozsah od 25 do 100 %. Oproti turbodúchadlám je jeho nespornou výhodou vysoká účinnosť v pracovných oblastiach zariadenia s čiastočným zaťažením.

Kedy je užitočné použiť kombináciu rôznych typov dúchadiel?

Inštalácia kombinácie vyššie uvedených strojných technológií je celkom užitočná vo veľkých čistiarňach odpadových vôd, alebo v čistiarňach s veľkou kapacitou a vysokými odchýlkami v zaťažení (napr.: turbodúchadlo sa používa na pokrytie základného zaťaženia a pri podmienkach s najvyšším zaťažením alebo nízkym prietokom sa zapne hybridné dúchadlo).

Rôzne typy strojov sa môžu použiť rovnako na lapačoch piesku aj v prevzdušňovacích nádržiach. Kombinácia turbodúchadiel, kompresorov so stočenými rotačnými piestami a dúchadiel s rotačnými piestami môže zvýšiť energetickú účinnosť a podstatne znížiť prevádzkové náklady čistiarne odpadových vôd. AERZEN ponúka riešenia s koncepciou nazvanou „Performance³“.

Ako môžem nájsť najlepšie udržateľné a nákladovo najefektívnejšie riešenie pre svoje potreby?

Prvým riešením je inteligentný koncept AERZEN Performance³ s názvom „AERsmart“, ktorý volí energeticky najefektívnejšiu kombináciu strojov pre požadovaný prevádzkový bod a zaručuje tak, že všetky stroje pracujú ideálne a s maximálnou možnou účinnosťou.

Aplikácie v technológii čistenia odpadových vôd sú rôzne. Na pomoc pri hľadaní najvhodnejšieho a najúčinnejšieho systému ponúka spoločnosť AERZEN svojim zákazníkom špeciálne posúdenie („AERaudit“), v rámci ktorého sa merajú a vyhodnocujú údaje o výkone existujúceho systému. Na základe tejto analýzy je možné pre každú inštaláciu zákazníka určiť zlepšenia a možnosti úspory energie. Okrem toho spoločnosť AERZEN zostavila pre svojich zákazníkov komplexnú kolekciu materiálov pre plánovanie miest inštalácie. Okrem početných informácií ohľadom produktov a plánovania budú pre inžinierov čistiarní, firiem pôsobiacich v oblasti strojárenstva a prevádzkovateľov čistiarní odpadových vôd nápomocné aj výpočty prevádzkových parametrov, dôležité informácie o návrhu strojovne, ako aj tipy pre možnosť spätného získavania tepla počas čistenia odpadových vôd.

Rôzne aplikácie – presné riešenia

Početné prípady spätnej väzby od užívateľov a správy v oblasti čistenia odpadových vôd ilustrujú napríklad to, ako sa správnym použitím rôznych komponentov dúchadiel tvoria účinné riešenia pre veľmi rôznorodé potreby.

Takto sa účinnosť čistiarne odpadových vôd v Silverstone (Colorado, USA), ktorá bola vybudovaná v r. 1974 a ktorá zodpovedá za úpravu a čistenie odpadových vôd v niekoľkých obciach, vrátane rekreačných stredísk s vysokými kolísaniami zaťaženia, jasne zlepšila výmenou starých odstredivých dúchadiel za dúchadlovú technológiu AERZEN s dodatočnými frekvenčnými meničmi.

AERZEN Turbo TB 100 (ktoré bolo použité) je vybavené motorom s permanentným magnetom, ktorý bol vyvinutý špeciálne pre vysokofrekvenčné a vysokootáčkové požiadavky použitia turbodúchadla s priamym pohonom. V dôsledku toho sa výrazne znížila hladina hluku a chrániče sluchu sa tak stali nepotrebnými. Okrem toho sa horúci chladiaci vzduch môže použiť v zime na rekuperáciu tepla, a teda vykurovanie systému.

Aj množstvo úspešných príbehov z okolitých oblastí hovorí za kvalitu a výhodnosť produktov AERZEN:
V čistiarni odpadových vôd Emsbüren Sewage Treatment Plant v južnom Dolnom Sasku (Nemecko) v marci 2016 turbodúchadlo so vzduchovým ložiskom od spoločnosti AERZEN nahradilo turbodúchadlo s magnetickým ložiskom od konkurenčného výrobcu. Turbodúchadlo série TB50-0.8 S pokrýva prevádzku čistiarne, navrhnutej pre 16 000 ekvivalent obyvateľov, stredného a vysokého zaťaženia. Nočnú prevádzku s nízkym zaťažením pokrýva dúchadlo s rotačnými piestami. Turbodúchadlo AERZEN pracuje v prerušovanej prevádzke.

Počas spúšťania sa turbodúchadlo so vzduchovým ložiskom najprv zapne do prevádzky s plným zaťažením a v tejto prevádzke sa udržiava 10 minút. Následne sa na 60 – 80 minút zníži jeho výkon na 60 % – 70 % maximálneho objemového prietoku. Keď sa požadované množstvo kyslíka dostane do prevzdušňovacej nádrže, turbodúchadlo sa najprv prepne do chodu naprázdno a potom sa úplne vypne. Vďaka prerušovanej prevádzke s vhodnými procesmi zastavenia je možné sa prispôsobiť rôznym požiadavkám na zaťaženie a šetriť tak energiu. Na základe dobrej odozvy od zákazníkov s turbodúchadlami so vzduchovým ložiskom od spoločnosti AERZEN vodárenská spoločnosť Lingener Land v čistiarni odpadových vôd Spelle nahradila stroj s magnetickým ložiskom turbodúchadlom so vzduchovým ložiskom od spoločnosti AERZEN.

Ďalším úspešným príbehom AERZEN v Nemecku je čistiareň odpadových vôd Holzkirchen pri Mníchove. Generuje sa tu 80 % celkových nákladov na energiu čistiarne odpadových vôd len na pohon samotných dúchadiel. Preto prispôsobený dizajn a zvýšený vplyv na spotrebu energie veľmi rýchlo preukážu svoju výhodnosť. Pre meniace sa požiadavky v prevzdušňovacej nádrži bolo potrebné presné dimenzovanie dodávky stlačeného vzduchu s presnou reguláciou. Vyhovujúca odpoveď bola nájdená v riadení AERsmart od spoločnosti AERZEN. Na základe požiadaviek na vzduch koordinuje rôzne typy dúchadiel. AERsmart, podobne ako autopilot, prispôsobuje riadenie a reguláciu agregátov rôznym prevádzkovým požiadavkám. Základnú spotrebu pokrýva turbokompresor TB75-0.8S. V prípade špičkových zaťažení sa pripájajú kompresor s rotačnými piestami zo série Delta Hybrid s dvomi dúchadlami Delta Blower staršieho modelu, ktoré prevezmú dodávku vzduchu aj v prípade nízkeho zaťaženia. Čiastočným zaťaženiam v rámci celej prevádzky sa do veľkej miery zabráni cielene riadeným a diferencovaným používaním jednotlivých strojov. Zároveň sa zvýši energetická účinnosť. Efektívne čistenie odpadových vôd je jednoduché vďaka spoločnosti AERZEN!

Podrobnú správu o prevzdušňovacích systémoch AERZEN v čistiarni odpadových vôd v Holzkirchene pri Mníchove nájdete na tomto odkaze.

Ďalšie informácie o výbere najefektívnejšej dúchadlovej technológie nájdete v našej príručke.