aerzen

Vízia 2022

Systematický prístup k rastu

AERZEN je jedným z troch popredných svetových špecialistov na aplikácie,ohľadom dopravovaniaa stláčania plynov s energeticky účinnýmia zdroje šetriacimi produktami a výrobnými procesmi.

Spoločnosť

Nová administratívna budova v našom domovskom meste AERZEN

Aerzener Maschinenfabrik zostane aj v budúcnosti spoločnosťou, ktorú vlastní rodina. Toto je možné, len keď sa stanoví pevný základ pre zisk. Toto je jediný spôsob, akým je možné udržať pre našu spoločnosťnezávislosť a schopnosť samostatného rozhodovania. Získanie dodatočných trhových podielov a zníženie nákladov, ktorým sa dá zamedziť, budú patriť medzi naše najdôležitejšie ciele. 

Globálne rozširovanie, pričom sa udrží materská spoločnosť v meste Aerzen, rozšírenie rozsahu produktov, produkty pre špecifické oblasti a s orientáciou na požiadavky trhu, ako aj získanie nových trhových podielov, sú kľúčovými oblasťami našej stratégie rastu.

V strategickom a operatívnomobchode koná skupina AERZEN Group v rámci nariadení Corporate Social Responsibility / CSR, ktorá nariaďuje zodpovednosť v hospodárení, práve a etike.

Kvalita

Technici AERZEN pracujú na vysokokvalitnom agregáte AERZEN

Aerzen je synonymom pre požiadavky najvyššej kvality. Pre zákazníka sa odráža vo vynikajúcej spoľahlivosti našich produktov, služieb a procesov.

Kvalita je merateľná. Ukazuje sa v excelentnosti produktov, služieb a riešení aplikácií, ktoré Aerzen dodáva. Kvalita neznamená len dodanie produktu alebo riešenia, ktoré očakáva zákazník a ktoré sa mu dodá  v zmysle podpísanejzmluvy. Tiež sa vyznačuje dodaním načas a s úplnou spoľahlivosťou, ktoré sú súčasťou našich požiadaviek kvality. Tieto parametre sa dajú zaručiť len vtedy, keď sa my všetci budeme o to čo najviac každým dňom snažiť. Rozsiahle povedomiekvality v rámci skupiny Aerzen Group sa ešte bude optimalizovaťprostredníctvom kampane kvality, integrujúcej celý personál. Toto urobí naše produkty a riešenia aplikáciískutočne preverenými prebudúcnosť. 

Zákazníci

Zamestnanec servisu AERZEN a zamestnanec zo spoločnosti si podávajú ruky

Orientácia na zákazníka bez kompromisov vo všetkých úrovniachspoločnosti je jedným z našich základných faktorov úspechu. Orientácia smerom na zákazníkov a vývoj produktov sa musia adaptovať na požiadavky geografického trhu a oblastí použitia. Toto znamená skutočne dobre poznať našich zákazníkov. Musíme pochopiť, ako pracujú, musíme identifikovať ich požiadavky a zistiť, čo očakávajú od špecialistu na aplikácie. Prostredníctvom rotácie pozícií a školenínašich zamestnancov narôznych oddeleniach a miestach, ako aj prostredníctvom intenzívnych návštev u zákazníka a špecifickýchseminárov, sa snažíme dozvedieť a porozumieť očakávaniam našich zákazníkov po celom svete. Výsledkom toho bude záväzok voči našim zákazníkom, ktorý následne vytvorí zlepšenie chápania trhu a vývoja produktov.

Manažment

Manažment plánuje prevádzkovú realizáciu Vízie 2020 na základe smerníc manažmentu spoločnosti Aerzen

Manažment zabezpečuje prevádzkovú realizáciu Vízie 2020 na základe smerníc manažmentu Aerzen Avšak aj tá najlepšia stratégia je zbytočná, pokiaľ nie je uvedená do života prostredníctvom prevádzkových balíkov opatrení. Toto spočívav kompetencii manažmentu, ktorý implementuje v malých krokoch stratégiu potrebnú pre dosiahnutie cieľov definovaných vo Vízii 2020. S najvyššou prioritou budeme podporovať,stálym dialógom so zamestnancami a nadriadenými, dodržiavanie našich pokynov a kultúru kladnej spätnej väzby.

Zamestnanci

Zamestnanci v ich práci pre AERZEN - komunikácia, tímový duch, dôvera, záväzok a rozmanitosť názorov sú základnými kameňmi našej spoločnosti

Komunikácia, tímový duch, dôvera, záväzok, iniciatíva a rozmanitosť názorov sú základnými kameňmi našej spoločnosti. Podporujeme dlhodobý záväzok, pokročilé školeniaa skúsenosti získané v zahraničí, ako aj výmenu skúseností a personálu vrámcicelej skupiny. Minimálne pracovné štandardy sú vždy garantovanéexistujúcim kódexom. V pracovnej atmosfére podporujúcej vysoký výkon s jasne definovanými cieľmi zo strany nadriadených a podnetnými úlohami, vytvárame priestor pre osobný rozvoj jednotlivca. Do nadriadených vkladáme dôveru. Vybudujeme rámcové podmienky s cieľom zlepšiť rodinný život. Vzájomné porozumenie a vysoká úroveň ohodnotenia optimalizujú medzinárodnú spoluprácu. Pomocou týchto krokov sa pracovné prostredie Aerzen zmení na značku, ktorá posilní našu dobrú povesť na podnik, kde je radosť pracovať.

Zisk

Štatistika výnosov a hodnota spoločnosti AERZEN

Jasne definované finančné ciele vedú k zvyšovaniu zisku a hodnôt spoločnosti. Kľúčové trhové ukazovatele bez úzkeho napojenia na cudzí kapitál, v príliš veľkom rozsahu. Predovšetkým to chráni naše pracovné miesta. Hodnota spoločnostipozostáva z materiálnych statkov ako je hmotný majetok a na druhej strane z nehmotných hodnôt ako sú spôsobilosťpersonálu a hodnota značky. Každý spolupracovník je schopný aktívne podporiť zvýšenie zisku a hodnôt spoločnosti. Musia len každý deň robiť dobre svoju prácu.

Inovácia

obrázok žiarovky - kultúra inovácie hlboko zakotvená vo všetkých úrovniach, zabezpečuje konkurencieschopnosť našej spoločnosti aj v budúcnosti

Kultúra inovácií hlboko ukotvená na všetkých úrovniach zabezpečuje konkurencieschopnosť našej spoločnosti aj v budúcnosti. Vedenie spoločnosti Aerzen zodpovedné za inovácie poskytuje svoju trvalú podporu.  Interné správanie, hodnoty a porozumenie budú usmernenés cieľom vytvoriť úrodnú pôdu pre inovácie. Pre vývoj produktov znamená inovácia následný prieskum trhu, zisťovanie požiadaviek a trendov, ako aj výsledné rozhodnutie o produktoch.
Produkty so značným inovačným potenciálom sa vyvinú a predložia na trh v krátkodobom horizonte.

Globalizácia

Obrázok mapy - ako globálne konajúca skupina spoločností, AERZEN definuje seba prostredníctvom miestnej výroby, ale tiež decentralizovanej spôsobilosti a servisných centier

Ako globálne pôsobiaca skupina spoločností sa definujeme prostredníctvom lokálnej výroby, ale aj cez decentralizované kompetenčné a servisné strediská. Naša stratégia týkajúca sa globalizácie a rastu pomáha chrániťnaše pracovné miesta a posilniť našu pozíciu na trhu s medzinárodnou konkurenciou. Globalizácia v kombinácii s víziou 2020 je finančnou výhodou spoločnosti Aerzen Group a nepochybnepomáha zabezpečiť našu prítomnosť vo všetkých lokalitách.

Životné prostredie a udržateľnosť

AERZEN je známy svojimi produktami a výrobnými procesmi, ktoré šetria životné prostredie a zdroje

Spoločnosť Aerzen je známa svojimi produktami a výrobnými procesmi, ktoré šetria životné prostredie a zdroje. Šetrenie zdrojov pre nás znamená dosiahnuť čo najväčší prínos z produkcie a prevádzky s najnižšími výdavkami na materiál a energie. Delta Hybrid a efektívne technológie pohonu sú príkladmi produktov šetriacich životné prostredie, ktoré vyrobila spoločnosť Aerzen. Ostatné predmety šetrné k životnému prostrediu sú „Green Building“ v Aerzen USA a Výrobné stredisko v materskom závode. Aj v budúcnosti bude jedným z našich hlavných cieľov pri vývoji produktov vyrábať produkty, ktoré budú energeticky účinné.

Etika spoločnosti

Obchod AERZEN je vedený s prísnym dodržiavaním literya ducha všetkých platných zákonov a nariadení

Integrita a dôveryhodnosť sú naše najcennejšie aktíva. Spoločnosti skupiny Aerzen Group dodržiavajú najvyššie zákonné a etické normy platné v našom podnikaní. Podnikanie našej spoločnosti sa vykonáva za prísneho dodržiavania litery a ducha všetkých platných zákonov a nariadení. Integrita každého zamestnanca je nanajvýš dôležitá. Naši zamestnanci plnia svoje osobné záležitosti takým spôsobom, aby ich povinnosti a zodpovednosti v našej spoločnosti neboli ohrozené a/alebo aby z ich prítomnosti v Aerzen Group nevyplývali žiadne právne otázky.