aerzen

Vize 2022

Systematický přístup k růstu

AERZEN je jedním ze tří předních světových specialistů na aplikace, ohledně dopravování a stlačování plynů s energeticky účinnými a zdroje šetřícími produkty a výrobními procesy.

Společnost

Nová administrativní budova v našem domovském městě AERZEN

Aerzener Maschinenfabrik zůstane i v budoucnu společností, kterou vlastní rodina. Toto je možné, jen když se stanoví pevný základ pro zisk. Toto je jediný způsob, jakým je možné udržet pro naši společnost nezávislost a schopnost samostatného rozhodování. Získání dodatečných tržních podílů a snížení nákladů, kterým se dá zamezit, bude mezi našimi nejdůležitějšími cíli.

Globální rozšiřování, přičemž se udrží mateřská společnost v městě Aerzen, rozšíření rozsahu produktů, produkty pro specifické oblasti a s orientací na požadavky trhu, jakož i získání nových tržních podílů, jsou klíčovými oblastmi naší strategie růstu.

V strategickém a operativním obchodě koná skupina AERZEN Group v rámci nařízení Corporate Social Responsibility / CSR, která nařizuje zodpovědnost v hospodaření, právě a etice.

Kvalita

Technici AERZEN pracují na vysoce kvalitním agregátu AERZEN

Aerzen je synonymem pro požadavky nejvyšší kvality. Pro zákazníka se odráží ve vynikající spolehlivosti našich produktů, služeb a procesů.

Kvalita je měřitelná. Ukazuje se ve výjimečnosti produktů, služeb a řešení aplikací, které Aerzen dodává. Kvalita neznamená jen dodání produktu nebo řešení, která očekává zákazník a které se mu dodá ve smyslu podepsané smlouvy. Také se vyznačuje dodáním včas a s naprostou spolehlivostí, které jsou součástí našich požadavků kvality. Tyto parametry lze zaručit pouze tehdy, když se my všichni budeme o to co nejvíce každým dnem snažit. Rozsáhlé povědomí kvality v rámci skupiny Aerzen Group se ještě bude optimalizovat prostřednictvím kampaně kvality, integrující celý personál. Toto udělá naše produkty a řešení aplikací skutečně prověřenými pro budoucnost.

Zákazníci

Zaměstnanec servisu AERZEN a zaměstnanec ze společnosti si podávají ruce

Orientace na zákazníka bez kompromisů ve všech úrovních společnosti je jedním z našich základních faktorů úspěchu. Orientace směrem na zákazníky a vývoj produktů se musí adaptovat na požadavky zeměpisného trhu a oblastí použití. Toto znamená skutečně dobře znát našich zákazníků. Musíme pochopit, jak pracují, musíme identifikovat jejich požadavky a zjistit, co očekávají od specialisty na aplikace. Prostřednictvím rotace pozic a školení našich zaměstnanců na různých odděleních a místech, jakož i prostřednictvím intenzivních návštěv u zákazníka a specifických seminářů, se snažíme dozvědět a porozumět očekáváním našich zákazníků po celém světě. Výsledkem toho bude závazek vůči našim zákazníkům, kteří následně vytvoří zlepšení chápání trhu a vývoje produktů.

Manažment

Management plánuje provozní realizaci Vize 2020 na základě směrnic managementu společnosti Aerzen

Management zabezpečuje provozní realizaci Vize 2022 na základě směrnic managementu Aerzen. Avšak i ta nejlepší strategie je zbytečná, pokud není uvedena do života prostřednictvím provozních balíčků opatření. Toto spočívá v kompetenci managementu, který implementuje v malých krocích strategii potřebnou pro dosažení cílů definovaných ve Vizi 2022. S nejvyšší prioritou budeme podporovat, stálým dialogem se zaměstnanci a nadřízenými, dodržování našich pokynů a kulturu kladné zpětné vazby.

Zaměstnanci

Zaměstnanci v jejich práci pro AERZEN - komunikace, týmový duch, důvěra, závazek a rozmanitost názorů jsou základními kameny naší společnosti

Komunikace, týmový duch, důvěra, závazek, iniciativa a rozmanitost názorů jsou základními kameny naší společnosti. Podporujeme dlouhodobý závazek, pokročilé školení a zkušenosti získané v zahraničí, jakož i výměnu zkušeností a personálu v rámci celé skupiny. Minimální pracovní standardy jsou vždy garantovány existujícím kodexem. V pracovní atmosféře podporující vysoký výkon s jasně definovanými cíli ze strany nadřízených a podnětnými úkoly vytváříme prostor pro osobní rozvoj jednotlivce. Do nadřízených vkládáme důvěru. Vybudujeme rámcové podmínky s cílem zlepšit rodinný život. Vzájemné porozumění a vysoká úroveň ohodnocení optimalizují mezinárodní spolupráci. Pomocí těchto kroků se pracovní prostředí Aerzen změní na značku, která posílí naši dobrou pověst na podnik, kde je radost pracovat.

Zisk

Statistika výnosů a hodnota společnosti AERZEN

Jasně definované finanční cíle vedou ke zvyšování zisku a hodnot společnosti. Klíčové tržní ukazatele bez úzkého napojení na cizí kapitál, v příliš velkém rozsahu. Především toto chrání naše pracovní místa. Hodnota společnosti sestává z materiálních statků jako je hmotný majetek a na druhé straně z nehmotných hodnot jako jsou způsobilost personálu a hodnota značky. Každý spolupracovník je schopen aktivně podpořit zvýšení zisku a hodnot společnosti. Musí jen každodenně dělat dobře svou práci.

Inovace

obrázek žárovky - kultura inovace zakotvená ve všech úrovních zabezpečuje konkurenceschopnost naší společnosti také v budoucnosti

Kultura inovací hluboce ukotvena na všech úrovních zabezpečuje konkurenceschopnost naší společnosti také v budoucnosti. Vedení společnosti Aerzen odpovědné za inovace poskytuje svou trvalou podporu.  Interní chování, hodnoty a porozumění se usměrní s cílem vytvořit úrodní půdu pro inovace. Pro vývoj produktů znamená inovace následný průzkum trhu, zjišťování požadavek a trendů, jako i výslední rozhodnutí o produktech.
Produkty se značným inovačním potenciálem se vyvinou a předloží na trh v krátkodobém horizontu.

Globalizace

Obrázek mapy - jako globálně konající skupina společností, AERZEN definuje sebe prostřednictvím místní výroby, ale také decentralizované způsobilosti a servisních center

Jako globálně působící skupina společností se definujeme prostřednictvím lokální výroby, ale i přes decentralizované kompetenční a servisní střediska. Naše strategie týkající se globalizace a růstu pomáhá chránit naše pracovní místa a posílit naši pozici na trhu s mezinárodní konkurencí. Globalizace v kombinaci s vizí 2022 je finanční výhodou společnosti Aerzen Group a nepochybně pomáhá zajistit naši přítomnost ve všech lokalitách.

Životní prostředí

AERZEN je známý svými produkty a výrobními procesy, které šetří životní prostředí a zdroje

Společnost Aerzen je známá svými produkty a výrobními procesy, které šetří životní prostředí a zdroje. Šetření zdrojů pro nás znamená dosáhnout co největší přínos z produkce a provozu s nejnižšími výdaji na materiál a energie. Delta Hybrid a efektivní technologie pohonu jsou příklady produktů šetřících životní prostředí, které vyrobila společnost Aerzen. Ostatní předměty šetrné k životnímu prostředí jsou "Green Building" v Aerzen USA a výrobní středisko v mateřském závodě. I v budoucnu bude jedním z našich hlavních cílů při vývoji produktů vyrábět produkty, které budou energeticky účinné.

Etika společnosti

Obchod AERZEN je veden s přísným dodržováním litery a ducha všech platných zákonů a nařízení

Integrita a důvěryhodnost jsou naše nejcennější aktiva. Společnosti skupiny Aerzen Group dodržují nejvyšší zákonné a etické normy platné v našem podnikání. Podnikání naší společnosti se provádí za přísného dodržování litery a ducha všech platných zákonů a nařízení. Integrita každého zaměstnance je nanejvýš důležitá. Naši zaměstnanci plní své osobní záležitosti takovým způsobem, aby jejich povinnosti a odpovědnosti v naší společnosti nebyly ohroženy a/nebo aby z jejich přítomnosti v Aerzen Group nevyplývaly žádné právní otázky.