aerzen

Visio 2022

Järjestelmällistä kasvua

AERZEN lukeutuu maailman kolmen johtavan asiantuntijayrityksen joukkoon kaasujen energiatehokkaan ja luonnonvaroja säästävän siirron ja puristuksen alalla.

Yritys / yhteisö

Hallintorakennus AERZENin pääkonttorin yhteydessä

Aerzener Maschinenfabrik tulee säilymään tulevaisuudessakin perheyrityksenä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää kuitenkin liiketoiminnan vakaata kannattavuutta. Vain siten voimme taata yrityksen itsenäisyyden ja riippumattomuuden päätöksenteossa. Siksi tärkeimpiin tavoitteisiimme kuuluvat markkinaosuutemme kasvattaminen ja tarpeettomien kustannusten minimointi. Kasvustrategiamme kulmakivinä ovat liiketoiminnan globaali laajentaminen emoyhtiön säilyessä Saksassa, tuoteportfolion laajentaminen ja kehittäminen alue- ja asiakaskohtaiset tarpeet huomioiden, sekä uusien markkinasegmenttien tunnistaminen ja haltuunotto.

AERZEN-konsernin yritykset noudattavat strategisessa ja operatiivisessa toiminnassaan yritysten yhteiskuntavastuun periaatteita (Corporate Social Responsibility / CSR), joissa määritellään vastuullinen toiminta talouden, oikeuden ja etiikan alueilla.

Laatu

AERZEN-teknikko työskentelemässä korkealaatuisen AERZEN-aggregaatin parissa

AERZEN yhdistetään korkeimpaan mahdolliseen laatutasoon. Aerzenin tuotteiden, palveluiden ja prosessien luotettavuus on asiakkaan näkökulmasta huippuluokkaa. Laatu on mitattavissa. Laatu esittäytyy AERZENin tuotteiden, palveluiden ja käyttösovellusten erinomaisuutena. Hyvä laatu ei tarkoita vain tuotteen tai ratkaisun toimittamista toimitussopimuksen mukaisena. Laadun osatekijöitä ovat myös toimitusten oikea-aikaisuus sekä tuotteiden täydellinen luotettavuus. Näiden laatutavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että me kaikki teemme joka päivä parhaamme. AERZEN-konsernissa jo ennestään hyvin etabloitunutta laatutietoisuutta ylläpidetään ja kehitetään laatukampanjoinnilla, jossa koko henkilökunta sitoutetaan yhteisiin laatutavoitteisiin. Näin takaamme tarjoamiemme tuotteiden ja käyttösovellusten erinomaisuuden myös tulevaisuudessa.

Asiakkaat

AERZEN-huoltoasentaja ja asiakasyrityksen työntekijä kättelevät

Varaukseton asiakaslähtöisyys kaikilla organisaatiotasoilla on yksi tärkeimmistä menestystekijöistämme. Toimintaamme ja tuotekehitystämme ohjaavat asiakkaiden erilaiset tarpeet eri maantieteellisillä alueilla ja erilaisissa käyttökohteissa. Meidän onkin tunnettava asiakkaamme hyvin. Meidän on tunnistettava ja ymmärrettävä heidän toimintatapansa ja tarpeensa, jotta pystyisimme asiantuntijaorganisaationa täyttämään meille asetetut vaatimukset. Avainasemassa ovat henkilöstömme jatkuva kehittäminen ja työtehtävien kierrätys konsernin sisällä, säännölliset vierailut asiakkaidemme luona sekä suunnitelmallinen koulutus. Globaali asiakastuntemus auttaa meitä ymmärtämään markkinoita ja ohjaa tuotekehitystämme.

Johtaminen

Yritysjohto vastaa Visio 2022:n operatiivisesta toteuttamisesta konsernin johtamisperiaatteiden mukaisesti. Paraskin strategia on hyödytön, ellei sitä toteuteta käytännössä. Yritysjohdon tehtävänä onkin määritellä toimenpideportaat Visio 2022 in:een tähtäävän strategian toteuttamiseksi. Edellytämme konsernimme arvojen noudattamista ja kannustamme rakentavaan palautteeseen sekä jatkuvaan vuoropuheluun henkilöstön ja yritysjohdon kesken.

Työntekijät

Henkilökunta työssään AERZENissä – Vuorovaikutus, yhteishenki, luottamus, sitoutuminen yhteisiin päämääriin, oma-aloitteisuus ja moniarvoisuus ovat yrityksemme kulmakiviä

Vuorovaikutus, yhteishenki, luottamus, sitoutuminen yhteisiin päämääriin, oma-aloitteisuus ja moniarvoisuus ovat yrityksemme kulmakiviä. Edistämme työntekijöidemme pitkäaikaista sitoutumista yritykseen, jatkokouluttautumista, kansainvälisen työkokemuksen hankintaa sekä kokemusten vaihtoa konsernin sisällä. Työehtojen vähimmäisvaatimukset ovat kansainvälisten standardien mukaisia. Kannustava ilmapiiri, selkeästi määritellyt tavoitteet sekä haasteelliset työtehtävät tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden henkilökohtaiseen kehittymiseen yritysjohdon tuella. Työntekijöiden ja esimiesten välinen suhde on luottamuksellinen. Työn suunnittelussa huomioidaan myös perhe-elämän asettamat vaatimukset. Keskinäinen kunnioitus ja suvaitsevaisuus luovat pohjan menestyksekkäälle kansainväliselle yhteistyölle. Näin kasvaa maineemme arvostettuna työnantajana, jonka palveluksessa viihdytään.

Tulostavoitteet

Tilastoja AERZENin kannattavuudesta ja liikearvosta

Selkeästi määritellyt taloudelliset tavoitteet luovat parhaat edellytykset liikevoiton ja yrityksen arvon pitkäjänteiselle kasvulle. Näin varmistamme, että riippuvuutemme vieraasta pääomasta on mahdollisimman pieni ja samalla turvaamme myös työpaikkamme. Yrityksen arvo muodostuu paitsi materiaalisesta omaisuudesta kuten tuotantovälineistä, myös immateriaalisesta omaisuudesta, kuten henkilöstön osaamisesta ja brändin arvosta. Jokainen työntekijämme voi vaikuttaa positiivisesti tuloksentekokykyymme ja yrityksemme arvon kehittymiseen tekemällä joka päivä parhaansa yhteisten päämäärien saavuttamiseksi.

Innovaatiot

Sähkölampun kuva – Vahva innovaatiokulttuuri kaikilla organisaatiotasoilla takaa kilpailukykymme myös tulevaisuudessa

Vahva innovaatiokulttuuri kaikilla organisaatiotasoilla takaa kilpailukykymme myös tulevaisuudessa. AERZENin johto rohkaiseekin henkilöstöään innovatiivisuuteen.  Yrityksen sisäisten toimintatapojen, arvojen ja asenteiden tulee edistää innovaatioiden syntyä. Tuotekehitykselle innovaatio merkitsee jatkuvaa markkinatutkimusta, tarpeiden ja trendien tunnistamista sekä niihin perustuvia tuotantopäätöksiä. Merkittävän potentiaalin omaavat ideat jalostetaan tuotteiksi ja tuodaan markkinoille nopealla aikataululla.

Globalisaatio

Kuva kartasta – Maailmanlaajuisesti toimivaan konserniimme kuuluvat sekä hajautetut osaamis- ja palvelukeskukset että paikalliset tuotantoyksiköt

Maailmanlaajuisesti toimivaan konserniimme kuuluvat sekä hajautetut osaamis- ja palvelukeskukset että paikalliset tuotantoyksiköt. Kasvu- ja globalisaatiostrategiamme auttavat vahvistamaan kansainvälistä kilpailukykyämme sekä turvaamaan henkilöstömme työllisyyden myös tulevaisuudessa. Visio 2022:een liittyvä globalisaatio tuo etua koko AERZEN-ryhmälle ja varmistaa toiminnan jatkumisen kaikissa toimipisteissä.

Ympäristö ja kestävä kehitys

AERZEN on tunnettu ympäristöä ja luonnonvaroja säästävistä tuotteista ja tuotantomenetelmistä

AERZEN on tunnettu ympäristöä ja luonnonvaroja säästävistä tuotteista ja tuotantomenetelmistä. Pyrimme valmistamaan tuotteemme ja tuottamaan palvelumme mahdollisimman tehokkaasti ja mahdollisimman vähäisellä materiaalin ja energian kulutuksella. Delta Hybrid sekä tehokas käyttöteknologia ovat esimerkkejä AERZENin ympäristöystävällisistä tuotteista. Lisäksi uusinta ympäristöajattelua edustavat mm. AERZEN USA:n "Green Building" sekä Saksan tehtaan uusi tuotantokeskus. Energiatehokkaiden tuotteiden kehittäminen on myös tulevaisuudessa yksi tuotekehityksemme päätavoitteista.

Yrityksen arvot

AERZEN noudattaa liiketoiminnassaan kaikkien toimintaansa koskevien lakien ja sääntöjen kirjainta ja henkeä

Integriteetti ja luotettavuus ovat tärkeimpiä arvojamme. AERZEN-konsernin yritykset toimivat korkeimpien toimialallamme noudatettavien oikeudellisten ja eettisten standardien mukaisesti. Noudatamme liiketoiminnassamme kaikkien toimintaamme koskevien lakien ja sääntöjen kirjainta ja henkeä. Työntekijöidemme integriteetti on meille erittäin tärkeää. Työntekijöidemme tulee toimia henkilökohtaisissa asioissaan siten, etteivät heidän velvollisuutensa eikä lojaliteettinsa yritystämme kohtaan vaarannu, eikä työntekijän toiminnasta aiheudu AERZEN-konserniin kohdistuvia oikeudellisia epäselvyyksiä.