aerzen

Vision 2022

Systematisk strategi för tillväxt

AERZEN är en av de tre världsledande applikationsspecialisterna, för transport och komprimering av gaser, med hjälp av energieffektiva och resursbesparande produkter och produktionsprocesser.

Företag

Den nya administrationsbyggnaden i vår hemstad AERZEN

Aerzener Maschinenfabrik kommer att förbli ett familjeföretag även i framtiden. Detta är endast möjligt när en solid grund av vinster har etablerats. Detta är det enda sättet att garantera vårt företag självständighet och beslutsförmåga. Våra viktigaste mål kommer bland annat att vara att vinna ytterligare marknadsandelar och att minska påverkbara kostnader. 

De centrala delarna i vår strategi för tillväxt är att växa globalt men att samtidigt behålla moderbolaget i Aerzen. Vi har även som mål att utöka vårt produktsortiment, tillhandahålla kundorienterade produktspecifikationer samt att erövra nya marknadssegment.

I den strategiska och operativa verksamheten arbetar AERZEN-gruppen inom ramarna för bestämmelserna om företagets sociala ansvar, vilket innebär ekonomiskt, juridiskt och etiskt ansvar.

Kvalitet

AERZENs tekniker arbetar på ett högkvalitativt AERZEN-aggregat

Aerzen är synonymt med högsta kvalitetskrav. För kunderna utstrålar Aerzen enastående tillförlitlighet när det gäller produkter, tjänster och processer.

Kvalitet är mätbart. Kvaliteten märks i de utmärkta produkterna, tjänsterna och applikationerna levererade av Aerzen. Kvalitet innebär inte bara att tillhandahålla produkten eller lösningen som förväntas av kunden genom att underteckna kontraktet med honom. Leverans i rätt tid och total tillförlitlighet utgör också en del av våra kvalitetskrav. Dessa parametrar kan endast garanteras om vi gör vårt bästa varje dag. Den omfattande kvalitetsmedvetenheten inom Aerzen-gruppen skall optimeras genom en kvalitetskampanj som kommer att involvera hela personalen. Detta kommer att framtidssäkra våra produkter och applikationslösningar. 

Kunder

En servicemedarbetare från AERZEN och en medarbetare från ett företag skakar hand

Kundorientering utan kompromisser inom företagets alla sektorer, utgör en av våra grundläggande framgångsfaktorer. Kundorientering och produktutveckling måste anpassas för geografiska marknadskrav och applikationsområden. Detta innebär att vi måste känna våra kunder väl. Vi måste förstå hur de arbetar och vi måste även identifiera deras krav och ta reda på vad de förväntar sig från en applikationsspecialist. Genom att erbjuda våra anställda arbetsrotation och utbildning inom olika avdelningar och platser, samt genom intensiva kundbesök och specifika seminarier kan vi lära oss om och förstå våra kunders förväntningar runt om i världen. Detta resulterar i ett engagemang för våra kunder, som i gengäld skapar förbättrad marknadsförståelse och produktutveckling.

Ledning

Ledningen planerar det operativa genomförandet av Vision 2020, baserat på Aerzens riktlinjer för management

Ledningen säkerställer det operativa genomförandet av Vision 2020, baserat på Aerzens managementriktlinjer. Även den bästa strategin är dock värdelös, om den inte levandegörs med operativa åtgärdspaket. Detta ansvar ligger hos ledningen, som implementerar den nödvändiga strategin i små steg, för att uppnå de mål som anges i Vision 2020. Ett iakttagande av våra riktlinjer, en ständig dialog med våra medarbetare och chefer samt ett företagsklimat med positiv feedback kommer såväl att behövas och uppmuntras för bästa resultat.

Medarbetare

Medarbetare hos AERZEN – kommunikation, laganda, tillit, engagemang och mångfalden av åsikter utgör de fundamentala hörnstenarna i vårt företag

Kommunikation, laganda, tillit, engagemang och mångfalden av åsikter utgör de fundamentala hörnstenarna i vårt företag. Vi främjar långvarigt engagemang, avancerad utbildning och erfarenheter samlade utomlands samt även ett omfattande utbyte av erfarenheter och personal inom koncernen. En befintlig kodex garanterar lägsta arbetsstandarder. Vi skapar en personlig utveckling för individen i en högpresterande arbetsmiljö med positiva utmanande uppgifter och tydligt definierade målsättningar. Cheferna får förtroende. Ramvillkor kommer att fastställas för att förbättra familjelivet. Ömsesidig förståelse och uppskattning optimerar det globala samarbetet. Dessa steg kommer att förändra arbetsplatsen Aerzen och stärka vårt varumärke som en trevlig arbetsplats.

Lönsamhet

Statistik över AERZENs intäkter och företagsvärde

Tydligt definierade finansiella mål leder till ökade vinster och ökat företagsvärde. Viktiga nyckeltal för att agera på marknaden utan att vara nära förbundna med utländskt kapital i en alltför hög grad. Framför allt säkrar det våra jobb. Företagets värde består å ena sidan av materiella tillgångar och å andra sidan av immateriella värden som kompetensen hos personalen och varumärkesvärdet. Alla medarbetare kan aktivt bidra till ökad lönsamhet och ökat värde på företaget. De behöver bara göra ett gott arbete varje dag.

Innovation

bild på en glödlampa – en innovationskultur som är djupt förankrad inom alla nivåer säkerställer konkurrenskraften i vårt företag, även i framtiden

En innovativ företagskultur som är djupt förankrad inom alla nivåer säkerställer konkurrenskraften i företaget, även för framtiden. Aerzens utvecklingsavdelning ger sitt helhjärtade stöd.  Interna förhållningssätt, värderingar och förståelse kommer att harmoniseras för att skapa en innovativ grogrund. För produktutveckling innebär innovation konsekventa marknadsundersökningar, identifiering av krav och trender, samt ett resulterande produktbeslut.
Produkter med avsevärd innovationspotential kommer att utvecklas och presenteras på marknaden på kort sikt.

Globalisering

Bild på en karta – som en globalt verksam koncern definierar sig AERZEN via lokal tillverkning, men även via decentraliserad kompetens och som servicecenter

Som en globalt verksam koncern definierar vi oss själva med lokal tillverkning men även via decentraliserad kompetens och en mängd servicecenter. Vår strategi gällande globalisering och tillväxt hjälper till att säkra våra jobb och stärka vår position på marknaden i den internationella konkurrensen. Globaliseringen i kombination med Vision 2020 är en ekonomisk fördel för Aerzen-gruppen och kommer att säkra vår närvaro runt om i världen.

Miljö och hållbarhet

AERZEN är känt för produkter och produktionsprocesser som sparar miljön och resurser

Aerzen är känt för produkter och produktionsprocesser som skonar miljön och sparar resurser. Att spara resurser innebär för oss att uppnå störst nytta i produktion och service med de lägsta utgifterna för material- och energi. Delta Hybrid och den effektiva drivningen är exempel på särskilt ”gröna” produkter från Aerzen. Andra miljövänliga satsningar är Green Building vid Aerzen USA och moderbolagets produktionscentrum. Ett av våra framtida mål inom produktutvecklingen kommer att vara tillverkning av energieffektiva produkter.

Företagsetik

AERZENs verksamhet bedrivs i strikt iakttagande av alla tillämpliga lagar och förordningar

Integritet och trovärdighet är våra främsta tillgångar. Företagen i Aerzen-gruppen följer de högsta juridiska och etiska normerna som gäller inom vår verksamhet. Vårt företags verksamhet bedrivs i strikt iakttagande av alla gällande lagar och förordningar. Den enskilda medarbetarens integritet är av yttersta vikt. Våra medarbetare skall sköta sina personliga angelägenheter så att deras uppgifter och ansvar för vårt företag inte äventyras och/eller att juridiska frågor inte uppstår avseende deras relation till Aerzen-gruppen.